نشست خبری صنایع شیر ایران در دی ماه ۱۳۹۲ روابط عمومی و امور بین الملل – ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

نشست خبری صنایع شیر ایران در دی ماه ۱۳۹۲ روابط عمومی و امور بین الملل – ۱۳۹۲/۱۱/۱۶