سهامداران شرکت صنایع شیر ایران

سهامداران شرکت صنایع شیر ایران

ردیفسهامداراندرصد سهام
1صندوق بازنشستگي كشوري50/75
2توسعه صنايع بهشهر 32/25
3سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 15
4سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر 2
5آزاد راه امير كبير كمتر از يك درصد